Hoạt Động Lớp Học Trung Tâm Đào Tạo Phong Thuỷ Sư Ngày 03-08-2016Trời mưa ngập, mà các Bạn vẫn đi học gần đủ. Vui ghê

https://thayphongthuy.vn/hoat-dong.htm#hd-155