Buổi đầu tiên của khóa Phong Thủy Trạch Nhật ngày 08/08/2016.Lớp lúc nào cũng đông học viên. Các anh Chị Em luôn vui tươi, thật hạnh phúc.

https://thayphongthuy.vn/hoat-dong.htm#hd-157